การกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ถูกตรวจพบบนเว็บไซต์ของลูกค้า จะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ๆ ถูกระงับการให้บริการทันที โดยอ้างถึง พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นภายใต้ราชอาณาจักรไทย รวมถึงที่เป็นสากล

 

ข้อตกลงในการใช้บริการทั่วไป


1. นโยบายทั่วไป 


ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ให้บริการโฮสติ้ง รวมถึง Dedicated Server, VPS Server, และ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์, เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว และ/หรือ ลบแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้านล่างนี้ ขณะที่แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว การคิดค่าบริการของผู้ใช้ยังคงดำเนินต่อไป

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากแอ็คเคาท์ของผู้ใช้เอง หรือถูกกระทำโดยผู้ถือครองแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ หากพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Server), เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting), หรือ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation) ผู้ถือครองแอ็คเคาท์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงการส่งสแปมอีเมล์ (Spamming Mail) ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ไม่มีนโยบายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นของระบบปฎิบัติการ

 

2. การชำระค่าบริการ 


ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ในการแจ้งค่าบริการ หากทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการ หรือยังไม่มีการยืนยันค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ภายใน 2 วัน นับจากวันครบกำหนด ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการชำระค่าบริการและการยืนยันการชำระค่าบริการ หากยังไม่มีการยืนยันการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 7 วัน ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ Hosting Account ของท่านออกจาก Server อย่างถาวร

การชำระค่าบริการผิดพลาด รวมถึงการชำระค่าบริการซ้ำ หรือการชำระค่าบริการเกินจากยอดที่เรียกเก็บ ไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถนำไปหักลบกับค่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยจะต้องเป็นค่าบริการของ account นั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ account อื่นได้

 

3. การยกเลิก Account


เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน account (โดยการยกเลิกผ่านทาง client area) ใบแจ้งค่าบริการจะไม่ถูกจัดทำขึ้นอีกต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hosting ของผู้ใช้ (รวมถึง ไฟล์ / ดาต้าเบส/ อีเมล์ ฯลฯ) จะถูกลบออกโดยถาวร ค่าบริการตามใบแจ้งที่ถูกชำระเข้ามาก่อนที่จะมีการยกเลิก account จะไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ และไม่คำนึงถึงระยะเวลาระหว่างในการชำระค่าบริการตามใบแจ้งและการยกเลิก account ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบ account ของผู้ใช้บริการออกอย่างถาวร โดยไม่มีการเรียกคืนข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง, VPS, Dedicated Server และ Colocation ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกบริการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน ก่อนถึงรอบระยะเวลาการชำระค่าบริการครั้งใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการขอลดหรือเพิ่มการใช้บริการใดๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Support ก่อนถึงรอบค่าบริการใหม่ มิฉะนั้น ลูกค้าอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับรอบค่าบริการถัดไป ลูกค้ามีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลต่าง ๆ ใน Server ด้วยตนเอง และไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าออก นับจากวันที่ครบกำหนดการใช้บริการ
ในกรณีที่มีการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทาง บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง จำกัด มีกำหนดระยะเวลาการคืนเงิน 30 วัน นับตั้งแต่วันยกเลิกใช้บริการ

 

4. การย้ายโฮสต์ 


ทีมงานย้ายข้อมูลของเราจะให้ความช่วยเหลือในการย้ายข้อมูลของผู้ใช้บริการมาที่ Server ของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็แล้วแต่ การย้ายข้อมูลนี้เป็นเสมือนบริการเสริมให้กับผู้ใช้บริการ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเป็นไปได้ หรือระยะเวลาในการดำเนินการย้าย แต่ละผู้ให้บริการมีการตั้งค่า Server ที่แตกต่างกัน และรูปแบบการเก็บข้อมูลของบางโฮสติ้งอาจไม่เข้ากันหรือมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยต่อการย้ายข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมด ทั้งนี้ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะพยายามสุดความสามารถในการดำเนินการ แต่ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ในการย้ายข้อมูลมาจากโฮสติ้งเก่า

ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการย้ายข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้เริ่มใช้บริการ หากพ้นระยะเวลา 30 วันแล้ว ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทราบราคาได้

 

5. ข้อมูลและเนื้อหา
 
 

"เนื้อหา" ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในส่วนของไฟล์ และดาต้าเบส ต้องเป็นไปตามนโยบายการให้บริการ "AUP" การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการระงับการให้บริการ และหากยังคงไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Server อย่างถาวร โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

การบริการทั้งหมดที่ถูกให้โดย ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น เป็นบริการที่ถูกกฏหมายทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันมิให้เกิดการใช้งานอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ Server ของไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น

การใช้บริการของเราเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งต้องห้าม รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วย การเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า การประทุษร้ายล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การเข้าถึงเนื้อหาวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้มีการลบ account ของผู้ใช้งานออกทันที หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิด หรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาอีเมล์หาเราที่ support[at]hosting[dot]co.th พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Shared Server และ Reseller Server


Topsites

IRC Scripts/Bots

Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers

Pirated Software/Warez

Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)

AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites

IP Scanners

Bruteforce Programs/Scripts/Applications

Mail Bombers/Spam Scripts

Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)

File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)

Audio/Video Streaming (more than one or two streams)

Escrow/Bank Debentures

High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites

Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)

Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)

Prime Banks Programs

Lottery Sites

MUDs/RPGs/PPBGs

Hateful/Racist/Harassment oriented sites

Hacker focused sites/archives/programs

Sites promoting illegal activities

Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content

Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs

Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)

Mailer Pro/Commercial News Latter/Mailing Scripts or Program

Customers are also prohibited from running Bulk E-mailing, Unsolicited E-mailing, Newsgroup Spamming, Pornographic Content, Illegal Content, Copyright Infringement, Trademark Infringement, Warez, Cracks, and Software Serial Numbers, Audio or video streaming, Phishing, Fraud, Spam, Gambling, Arcade Gaming, FREE hosting Services, FREE download/upload services, Nulled Scripts, File Hosting, Proxy, Torrent-flux or similar, Rapid-leech or similar websites

 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Dedicated Server


IRCD (irc servers)

IRC Scripts/Bots

Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers

Pirated Software/Warez

IP Scanners

Bruteforce Programs/Scripts/Applications

Mail Bombers/spam Scripts

Escrow

High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites

Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)

Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)

Prime Banks Programs

Lottery Sites

Hateful/Racist/Harassment oriented sites

Hacker focused sites/archives/programs

Sites promoting illegal activities

Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content

Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs

Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com) Mailer Pro

บริการต่าง ๆ ของ Thaihosting Communication Web Hosting Services รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค เป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ระบบอาจทำการตรวจสอบการใช้งานด้วยจุดประสงค์ด้านกฏหมาย รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานได้รับอนุญาตเพื่อทำการจัดการระบบ ความสะดวกในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในระหว่างการสังเกตุการณ์ ข้อมูลอาจจะถูกตรวจสอบ บันทึก คัดลอก หรือถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตแล้ว การใช้งานระบบของไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่นเป็นความยินยอมที่จะให้มีการสังเกตุการณ์เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการแก่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่นใดที่เป็นสิ่งหยาบโลน ข่มขู่ ผิดกฏหมาย หรือล่วงละเมิดต่อข้อตกลงในการใช้บริการในทางใด อาจทำให้ account ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบออกจาก server โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากไม่มีการตอบกลับอีเมล์แจ้งเรื่องการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องจากเราภายใน 48 ชั่วโมง อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานอย่างถาวร เรื่องราวร้องเรียนทั้งหมดต้องถูกแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือฝ่าย Support และมีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องของการยอมรับการให้บริการ กรุณาติดต่อเราที่ support[at]hosting[dot]co.th เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เว็บไซต์ใดที่ตรวจสอบพบมีภาพอนาจารของเด็ก หรือมีลิ้งค์ไปสู่ภาพอนาจารของเด็ก จะถูกระงับการใช้งานทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับผู้ใช้บริการ Reseller : เราจะทำการระงับการให้บริการเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อน และจะทำการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณอาจจะทำการลบ Account ดังกล่าวด้วยตนเอง แต่เรายังคงมีการตรวจสอบอยู่ต่อไป หากยังพบว่ายังคงมีเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ Reseller Account ของคุณ ทางไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการลบ account ดังกล่าวนั้นออกทันที

สำหรับผู้ใช้บริการโดยตรง : บริการที่ท่านใช้งานอยู่จะถูกระงับทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การล่วงละเมิดดังกล่าวจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมายอย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะให้แน่ใจว่าสคริปต์ หรือ โปรแกรม ต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งภายใต้ account ของผู้ใช้มีความปลอดภัย และการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม หากเป็นไปได้ให้ตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ทั้งหมดไว้เป็น 755 หรือ ให้มีข้อจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Account ของผู้ใช้เอง

 

6. นโยบายการใช้งานอีเมล์ 


6.1 อนุญาตให้มีการส่งอีเมล์ออกต่อโดเมนได้มากสุด 250 ฉบับต่อชั่วโมง ทั้งนี้รวมในส่วน CC และ BCC ด้วย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) การจำกัดนี้รวมไปถึงการใช้งาน Mailman ด้วย หากคุณมีการส่งอีเมล์ออกมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้นี้ภายใน 1 ชั่วโมง อีเมล์ส่วนใหญ่จะถูกตีกลับมาหาผู้ส่งพร้อมแจ้งข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถส่งอีเมล์หาผู้รับได้ Server ถูกจำกัดการเชื่อมต่อการใช้งาน mail server ไว้ทั้งสิ้น 90 ครั้งต่อหนึ่งชื่ออีเมล์ (การเชื่อมต่อ mail server ในที่นี้หมายความรวมถึง การเช็คอีเมล์ การรับ-ส่งอีเมล์ ทั้งในส่วนของ POP3 Mail Server เช่น MS Outlook, IncrediMail, Thunderbird และเว็บเบสอีเมล์ หรือการเช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์) หากมีการเชื่อมต่อดังกล่าวจากอีเมล์ชื่อหนึ่ง ๆ เกินกว่า 90 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง โดเมนดังกล่าวจะถูกบล็อคจาก Server โดยอัตโนมัติ และส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานอีเมล์รวมถึงเข้าหน้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาหยุดใช้งานประมาณหนึ่งชั่วโมง และ Server จะทำการปลดบล็อคให้โดยอัตโนมัติ หรือผู้ใช้สามารถแจ้งให้ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่นทำการปลดบล็อคให้ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาปิดระบบการตรวจสอบอีเมล์อัตโนมัติ หรืออย่างน้อยตั้งค่าการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเอาไว้ ให้ตรวจสอบไม่น้อยกว่าทุก ๆ 10 นาที

6.2 กฏการใช้ mailing list - mailing list ใด ๆ ที่มีจำนวนอีเมล์แอ็ดเดรสมากกว่า 1,000 แอ็ดเดรส เราจะขอให้ลูกค้าใช้งานเป็นแบบ Dedicated Server

6.2.1 เมื่อใดก็ตามที่คุณส่งข้อความ ไม่ว่า email list ของคุณจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม คุณต้องจำกัดปริมาณการส่งออกไว้ เราแนะนำให้คุณ throttle ให้เหลือการส่งอีเมล์ 1 ครั้งต่อทุก ๆ 20 วินาที (การส่ง 1 ครั้งต่อทุก ๆ 20 วินาที จะทำให้ได้การส่งอีเมล์ 180 ฉบับภายใน 1 ชั่วโมง ทำให้คุณมีการส่งอีเมล์ต่ำกว่าข้อจำกัดการส่งอีเมล์ออก 200 ฉบับต่อชั่วโมง) หากโปรแกรม mailing list ของคุณ ไม่อนุญาตให้คุณจำกัดปริมาณส่งออก คุณควรจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้งาน หรือ script ที่อนุญาต เราแนะนำ PHPList ซึ่งคุณสามารถพบได้ใน Control Panel ของคุณ

6.2.2 ข้อสำคัญ : ถ้าคุณไม่ทำการจำกัดปริมาณการส่งออกอีเมล์ และพยายามที่จะส่งอีเมล์จำนวน 250 ฉบับ sever จะพยายามส่งอีเมล์ทั้งหมด 250 ฉบับใน 1 วินาที ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในระบบ Shared server สิ่งนี้จะส่งผลให้ Server มีการทำงานหนัก และทั้ง server มีการทำงานช้าลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเว็บไซต์ของคุณจนกว่าการส่งอีเมล์ออกจะเสร็จสิ้น เป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแลรักษา server ไม่ให้เผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าว หรือมีการทำงานช้าลง ผู้ใดก็ตามที่เป็นเหตุให้ server มีการทำงานหนัก จะต้องถูกระงับการให้บริการชั่วคราว และการดำเนินการดังกล่าวจะถูกยุติลง หากคุณเลือกที่จะไม่จำกัดปริมาณการส่งอีเมล์ออก คุณจะถูกระงับการให้บริการ หรือถูกยกเลิกการให้บริการอันเนื่องมาจากการทำให้ server ทำงานหนัก

6.2.3 การทำรายการจะต้องเป็นลักษณะ Double Opt-In นั่นหมายถึงว่า ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว หรือรับข้อความอีเมล์ด้านการตลาดอื่นๆ ด้วยความต้องการอย่างแท้จริง และมีการยืนยันว่าอีเมล์ดังกล่าวที่สมัครเป็นความต้องการของผู้สมัครอย่างแน่นอน การยืนยันนั้นเกิดขึ้นโดยการตอบกลับอีเมล์ที่ถูกส่งเข้ามาหาเจ้าของอีเมล์นั้น ๆ วิธี Double Opt-In นี้ เป็นการกำจัดโอกาสที่จะมีใครบางคนนำอีเมล์ของเราไปใช้ลงทะเบียนโดยที่เราไม่ต้องการ เราไม่อนุญาตให้คุณส่งอีเมล์เป็นลักษณะ mailing list จากอีเมล์ที่คุณได้รับมาหรือมีการซื้อมา การกระทำดังกล่าวนี้ จะถูกพิจารณาว่าเป็นการส่งสแหม และอาจส่งผลให้มีการลบ account ที่มีการละเมิดกฎหมายนี้

6.2.4 อีเมล์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ถูกส่งออกไป จะส่งผลให้มีการระงับการให้บริการ หรือลบแอ็คเคาท์ที่มีการละเมิดกฎหมายออกไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 ไม่อนุญาตให้ส่งอีเมล์โดยไม่ผ่าน SMTP อีเมล์ใดๆ ก็ตามควรถูกส่งผ่าน local mail server/MTA เพื่อเป็นการส่งออกจาก Server และไม่ส่งออกโดยใช้สคริปต์

สำหรับผู้ใช้งาน Dedicated Server, VPS หรือ Colocation จะไม่ถูกจำกัดการใช้งานอีเมล์ อย่างไรก็ตาม หากเราได้รับรายงานเรื่องการส่งสแปมเมล์ เราจะติดต่อคุณ และ/หรือ ระงับการใช้งาน Mail Server ของคุณ

6.3 การใช้งานในทางที่ผิด (สำหรับลูกค้า Dedicated, VPS และ Colocation เท่านั้น) ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น  สงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการส่งอีเมล์จาก Server ใด ๆ ก็ตามที่อยู่บน Network ของเรา หากถูกทำให้เชื่อว่า มีความเกี่ยวข้องกับการส่งสแปม (SPAM) หรือ สปิม (SPIM : Messaging SPAM) รวมไปถึงการสนับสนุนในการส่งสแปม เช่น เว็บไซต์ที่รับจ้างส่งสแปม เป็นต้น ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะทำการกระทำดังกล่าวต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้ในแล้วแต่กรณี

- Abuse Ticket ให้บริการเหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบว่า แผนกเรื่องร้องเรียนของเราได้รับรายงานว่ามีการล่วงละเมิดออกมาจาก Server ของเรา เราต้องการให้ลูกค้าตอบรับหัวข้อเรื่องร้องเรียนทั้งหมดภายใน 48 ชั่วโมงนับจากหัวข้อร้องเรียนถูกเปิดขึ้น หากไม่มีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมงนับจากหัวข้อเรื่องร้องเรียนถูกเปิด หรือ Server ถูกกำหนดว่ามีการกระทำล่วงละเมิดร้ายแรง เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการกรองหรือไม่ให้ใช้งาน Port หรือ IPs ที่เข้ามาที่ server เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการตอบกลับ

- หากไม่มีการตอบกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่หัวข้อเรื่องร้องเรียนถูกเปิด อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานทั้งหมดจนกระทั่งจะได้รับการตอบกลับ

- การละเลยจนทำให้เกิดการล่วงละเมิดจาก Server ของลูกค้า อาจนำไปสู่การปิดการใช้งาน หรือถูกมองว่าเป็น Blacklist และบาง Blacklist ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการปลดออก

ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งแอ็คเคาท์ถูกปรับ หรือระงับการให้บริการ อันเนื่องมาจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด หากไอพีใดถูกทำให้ติด blacklist จากการถูกรายงานเป็นจำนวนมาก ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ และลบ account ออกจาก server ทันที

การแจ้งข้อประนีประนอม : หากแผนกรับเรื่องร้องเรียนของเราได้รับแจ้งรายงานการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ Server เราจะเสนอทางเลือกให้ดังต่อไปนี้

เรายังคงให้ลูกค้าสามารถ login เข้าถึง Server ได้ และทำการแก้ไขในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแผนกรับเรื่องร้องเรียนของเรา

เสนอให้ทำการลงระบบปฎิบัติการใหม่ และตั้งค่าต่าง ๆ ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

หากลูกค้าไม่รับข้อเสนอในการลงระบบปฎิบัติการใหม่ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น อาจเสนอให้ทำการแก้ไขข้อมูลบน Server ด้วยตนเอง จะมีการประเมินค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และชำระก่อนการดำเนินการใด ๆ

หากลูกค้ามีข้อโต้แย้งเรื่องข้อร้องเรียนการล่วงละเมิดความปลอดภัย หรือค่าปรับใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรายงานการล่วงละเมิดความปลอดภัย หรือการติดแบล็คลิส ลูกค้าต้องให้คำอธิบายแก่ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ผ่านระบบ ticket ภายใน 10 วันนับจากวันที่ ticket ถูกเปิดขึ้น

 

7. การใช้งานแบนด์วิธ / การแบนด์วิธเกิน 


ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าใช้งานแบนด์วิธเกินที่เกิดขึ้นก่อนถึงรอบชำระค่าบริการ ค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บจะอยู่ในอัตรา 100 บาท ต่อ 10GB. ต่อเดือน ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว แก่ผู้ที่ไม่ชำระค่าเรียกเก็บภายใน 15 วัน ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ไม่รับผิดชอบต่อแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากบริการของลูกค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ หากคาดหมายว่าจะมีการใช้งานแบนด์วิธเกินจาก ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าบริการเพิ่มแบนด์วิธภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

 

8. รูปแบบของการสำรองข้อมูลแต่ละช่วงเวลา


การสำรองข้อมูลของ Server จะแบ่งออกตามแต่ละรูปแบบบริการที่ใช้งาน และแบ่งเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

การสำรองข้อมูลแบบรายวัน จะทำงานช่วงเวลา 01.00 น.ของแต่ละวัน

การสำรองข้อมูลแบบรายสัปดาห์ จะทำงานวันอาทิตย์เวลา 01.00 น.ของแต่ละสัปดาห์

การสำรองข้อมูลแบบรายเดือน จะทำงานช่วงเวลา 01.00 น.ของทุกวันแรกของเดือน

ข้อมูลที่ถูกสำรองจะเขียนทับไฟล์ข้อมูลที่สำรองไว้ก่อนหน้านี้ และการสำรองข้อมูลแต่ละแบบจะถูกเก็บไว้ 7 วัน, 4 สัปดาห์, และ 3 เดือน เท่านั้น

การสำรองข้อมูลดาต้าเบสรายวัน จะทำงานเวลา 06.00 น. ของแต่ละวัน เขียนทับไฟล์สำรอง ข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้แบบ 30 วัน และแบบ 1 เดือน เท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำงานไปพร้อมกันกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ 2 เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีเกิดความเสียหายกับ Hardware ใน Hybrid Webhosting ทั้งหมด

** บริการสำรองข้อมูลนี้เป็นเหมือนบริการเสริมที่เพิ่มเติมให้กับลูกค้า

ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อไฟล์หรือข้อมูลในแอ็คเคาท์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบเต็มที่ต่อไฟล์และข้อมูลที่เก็บไว้บน Server โดยการเก็บสำรองไว้ในที่ที่เหมาะสมด้วยตนเอง

ลูกค้าจะได้รับการแนะนำให้เก็บสำรองข้อมูลไว้ในที่ที่นอกเหนือจาก Server เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บสำรองไว้ได้ ในกรณีการความผิดพลาดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ของ Server อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้เป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้น แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงแนะนำลูกค้าให้ทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และอีเมล์สำคัญ ๆ ไว้ด้วยตนเองด้วยส่วนหนึ่ง โดยเป็นต้นว่าเก็บไฟล์เว็บไซต์สำรองไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง หรือทำการส่งต่ออีเมล์ที่ใช้งานไปที่อีเมล์อื่น ๆ หรือใช้งานอีเมล์ผ่านโปรแกรม POP3 เช่น Outlook หรือ Thunderbird เป็นต้น

สำหรับบริการ Dedicated Server ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ไม่มีนโยบายคืนค่าบริการ อันเนื่องมาจากนโยบายของ Datacenter

 

9. รหัสผ่าน 


เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะขอความร่วมมือกับลูกค้า มิให้เปิดเผยรหัสผ่านของอีเมล์/โฮสติ้ง/ftp แก่ผู้ใด ในกรณีที่คุณได้รับ username และ password จากพนักงานของเรา เราแนะนำให้คุณทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดของคุณทุก ๆ 30 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของคุณ

 

10. การใช้งานแบนด์วิธ และ CPU/RAM ขั้นสูงสุด


ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของแพคเกจได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมไปถึง ขนาดของพื้นที่, แบนด์วิธ, ข้อจำกัดในการใช้ CPU/RAM เป็นต้น

 

11. ความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ค 


ในกรณีที่มีการลุกล้ำกับความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ค เราจะดำเนินการทันทีกับ Hosting Account ที่เกี่ยวข้อง

 

12. การใช้งานทรัพยากรของ Server


ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการต่อไปนี้ :

Run stand-alone, unattended server-side processes at any point in time on the server. This includes any and all daemons, such as IRCD.

ใช้งาน web spider หรือ indexer ใด ๆ ก็ตาม (รวมถึง Google Cash / Ad Spy) บนเซิฟเวอร์รวม

ใช้งานซอฟแวร์ใด ๆ ก็ตามที่ทำงานร่วมกับ IRC Network

ใช้งาน Bit Torrent หรือ Tracker หรือ Client คุณอาจจะสามารถทำลิ้งค์ไปหาเว็บไซต์ Torrent ที่ถูกกฏหมายได้ แต่ไม่สามารถใช้งานพื้นที่เว็บไซต์หรือเก็บไฟล์ Torrent ไว้บนเซิฟเวอร์ได้

เข้าร่วมการกระทำเกี่ยวกับ file-sharing/peer-to-peer

เปิดใช้งานเกมส์เซิฟเวอร์ เช่น counter-strike, half-life, battlefield1942 เป็นต้น

Run cron entries with intervals of less than 15 minutes When using PHP include functions for including a local file, include the local file rather than the URL. Instead of include ("http://www.hosting.co.th/include.php") use include("include.php")

 

13. CGI/PHP/ASP Scripts


ไม่อนุญาตให้ใช้งาน CGI Script ร่วมกันกับโดเมนที่ไม่ได้ใช้บริการโฮสติ้งกับ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น สคริปต์ CGI ใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อเซิฟเวอร์ หรือ ระบบ Network จะถูกปิดการใช้งานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

14. ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล 


ลูกค้ารายใดก็ตามที่ล่วงละเมิดนโยบายเรื่องปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลของบริษัท บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น สามารถลดจำนวนปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล หรือระงับการใช้งานชั่วคราว/สิ้นสุดการใช้งานแอ็คเคาท์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

15. การใช้งานพื้นที่ 

อย่างน้อย 95% ของเว็บเพจของคุณทั้งที่เป็น HTML หรือ PHP ต้องถูกเชื่อมต่อกับไฟล์ซึ่งถูกเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ของเรา พื้นที่ที่ใช้งานจะต้องไม่ถูกใช้ไปเพื่อการให้ผู้เยี่ยมชมทำการอัพโหลดฟรี หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก เว็บไซต์ที่มีการใช้งานพื้นที่ของเซิฟเวอร์ไปเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวจะต้องลบไฟล์เหล่านั้นออก มิฉะนั้นเราจะยกเลิกการใช้งานแอ็ดเค้าท์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

16. การปฏิเสธความรับผิดชอบ 


ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่มีต่อธุรกิจของคุณผ่านการใช้บริการของเราโดยตรงหรือทางอ้อม รวมไปถึงข้อมูลสูญหายหรือถูกทำลาย อันเนื่องมาจากความล่าช้า downtimes หรือการแทรกแซงการให้บริการใด ๆ อันเนื่องมาจากไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น

 

17. การให้ความร่วมมือด้านกฎหมาย 


ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ก็ตามของลูกค้า และแอ็คเคาท์ของลูกค้า หากเป็นความต้องการด้านกฎหมายจากเจ้าหน้าที่

 

18. ความเป็นสาธารณะ 


ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตขึ้นอยู่ในแต่ละกรณี ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการนำลูกค้ามาใช้เพื่อการอ้างอิง การ อ้างอิงนี้จะไม่มีการระบุชื่อจนกว่าลูกค้าจะต้องตกลงที่จะให้สามารถเปิดเผยชื่อได้ การสื่อสารทั้งหมดจาก Thai Hosting และลูกค้าเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลเท่านั้น ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกอย่างหากมีการล่วงละเมิดข้อตกลงนี้ หรือส่งต่อข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลในที่สาธารณะด้วยตนเอง

 

19. การแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิคส์ 


การยืนยันการใช้บริการของคุณหมายรวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ของคุณต่อเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ และเป็นความยินยอมของคุณตามข้อตกลงกับเรา คุณยินยอมที่จะให้เราส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิคส์ใด ๆ ก็ตามแก่คุณ ทั้งการแจ้งข่าว การรายงาน เอกสาร หรือบันทึกใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เราสามารถส่งการแจ้งเตือนแก่คุณผ่านทางอีเมล์ซึ่งคุณได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน การส่งข้อความแจ้งเตือนใด ๆ จากเราจะมีผลทันทีไม่ว่าผู้รับจะอ่านข้อความแจ้งเตือนนั้นหรือไม่ คุณสามารถยกเลิกการแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิคส์ โดยการยกเลิกการใช้บริการของคุณ

 

20. ข้อตกลงทั้งหมด 


สัญญานี้ และข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ นโยบาย บทบาท และแนวทางปฏิบัติที่ถูกเขียนในเว็บไซต์ของเรา ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและ ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น และใช้แทนที่ข้อตกลงจากปากหรือที่ถูกเขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการให้บริการ เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ตีความในลักษณะที่สอดคล้องต่อข้อกฎหมาย ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

 

21. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ 


ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจจะมีการแจ้ง หรือไม่มีการแจ้งก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ใด ๆ ลูกค้าจะต้องคอยติดตามตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการอยู่เสมอ ปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกควบคุมตามข้อกำหนดในปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงความไม่รู้ใด ๆ

เงื่อนไขในการให้บริการโดเมนเนม

โดเมนเนมที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้งานโดเมนเนมดังกล่าว จะไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนได้

หากท่านได้ทำการจดทะเบียนโดเมนเนมแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมได้ ท่านต้องทำการจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่เท่านั้น

ทางบริษัทจะดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าทุกท่าน และหากท่านไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ การจดทะเบียนโดเมน/ต่ออายุโดเมน/ย้ายโดเมน/ค่าบริการโฮสติ้ง ท่านสามารถติดต่อรับใบแจ้งหนี้ได้ที่ฝ่ายบัญชี ทั้งนี้ทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ถือว่าการชำระค่าบริการโดเมนเนมถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ถึงแม้จะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ท่านก็ต้องชำระค่าบริการโดเมนเนม และทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากโดเมนของท่านหมดอายุไปจนไม่สามารถต่ออายุได้อีก หรือเว็บไซต์ของท่านเข้าใช้งานไม่ได้

หากท่านลืมรหัสผ่านสำหรับการจัดการโดเมนเนม สามารถขอรับรหัสผ่านได้โดยใช้อีเมล์ที่ท่านเคยสมัครใช้บริการครั้งแรกกับ บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด เท่านั้น ติดต่อเข้ามาที่ support[at]hosting.co.th และทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะไม่ส่งรหัสผ่านแก่อีเมล์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากอีเมล์นี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น(ยกเว้นมีเอกสารแนบ)

การแจ้งย้ายโดเมนเนม จะต้องดำเนินการแจ้ง Unlock Domain และขอ Authen Code ก่อนวันหมดอายุของโดเมนเนม ประมาณ 30 วัน และหากท่านกระทำการย้ายโดเมนเนมก่อนวันหมดอายุต่ำกว่า 30 วัน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ถ้าหากไม่สามารถย้ายโดเมนเนมได้และต้องทำการต่ออายุโดเมนเนมกับทางบริษัทก่อนอย่างน้อย 1 ปี

การต่ออายุโดเมนเนม จะต้องดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมก่อนวันหมดอายุ ประมาณ 30 วัน และหากท่านทำการต่ออายุโดเมนเนมในวันที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากโดเมนเนมของท่านใช้งานไม่ได้
เงื่อนไขในการให้บริการโฮสต์ติ้ง

บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่รับให้บริการ Hosting สำหรับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ที่ให้บริการ download ไฟล์ผิดกฏหมาย เช่น ไฟล์โปรแกรมลิขสิทธิ์, ไฟล์นามสกุล .mp3 ลิขสิทธิ์ หรือ ไฟล์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ mp3 รวมทั้งนามสกุลไฟล์ที่พยายามหลบเลี่ยง แต่ถ้าหากเจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์เอง สามารถให้ download ได้ในทุกกรณี รวมทั้ง Script ผิดกฏหมาย เช่น IRC Bot, Game Bot, Chat Bot, Msn Bot, Proxy Server, Mail Bomb, และรวมถึง Script ที่ใช้ในการโจมตี Server ที่อื่นหรือเพื่อทำการทดสอบ Server

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา หรือ เป็นสื่อลามก อนาจาร หรือ ส่อแววไปในทางลามก อนาจาร หรือ เส้นทาง หรือ ลิ้งค์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ลามก อนาจาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป

เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันชาติ ศาสนา(ไม่ว่าจะเป็น ศาสนาพุทธ หรือศาสนาอื่นใด)และพระมหากษัตริย์ หรือ แม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา

บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ จัดแบ่งพื้นที่ย่อย หรือนำทรัพยากรของบริษัทออกจำหน่าย หรือให้บริการ กับเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด

เว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามที่ใช้บริการกับบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด แล้วหากบริษัทตรวจพบการกระทำหรือกิจกรรมใด ๆ ภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ อันเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบ หรืออาจถึงขั้นการงดให้บริการกับเว็บไซต์นั้น ๆ ทันที โดยบริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือรับผิดชอบข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ

บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะมี backup ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการทุกวัน โดยที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ backup ข้อมูลของตัวเองจาก Control Panel ซึ่งสามารถ backup ได้ทุกวัน โดยบริษัทไม่ได้นำเนื้อที่ backup ไปรวมกับเนื้อที่ใช้งานจริง และผู้ใช้บริการควรจะ download ข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้บริการเอง เพราะไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่ backup นั้น ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด แต่ถ้ามีปัญหาทางบริษัทจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะนำข้อมูลของท่านกลับมาให้ได้

กรณีที่ผู้ใช้บริการ ต้องการปรับลดบริการใด ๆ ลงจากที่ได้รับในตอนแรก หรือยกเลิกการใช้งานกับบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการส่วนที่เหลือคืน

บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ยินดีคืนค่าบริการให้ในส่วนที่อยู่ในระยะสัญญาการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบจากบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัดและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการส่วนที่ใช้ไปแล้วคืนได้และในทางกลับกัน ถ้าหากบริษัทตรวจพบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบ แต่เกิดจากผู้ใช้บริการเอง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการ

กรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถชำระค่าบริการตามเงื่อนไขได้ตรงตามกำหนดเวลา บริษัท สามารถระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราวก่อนได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการครบถ้วนทั้งหมด และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าบริการนานเกินกว่า 7 วัน หรือเห็นสมควรว่าไม่ได้ใช้บริการต่อบริษัทสามารถปิดและลบไฟล์ใน Server ทั้งหมดได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและไฟล์ทั้งหมด ที่มีอยู่ใน Account นั้นๆ

ผู้ใช้บริการไม่สามารถร้องขอให้ทาง บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด เปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสากลและมาตรฐานของทางระบบโดยเด็ดขาด ยกเว้น Dedicated Server แต่หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ไปแล้วเกิดปัญหาขึ้น ทางบริษัท จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือใช้ทรัพยากรของ Server เกินกำหนด หรือทำให้ Server เกิดปัญหา บริษัทจะสามารถระงับหรือ ยกเลิกการใช้งานของ Account นั้นๆ ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าเจ้าของ Account จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และหากยังไม่ดำเนินการแก้ไขบริษัท สามารถปิด Account ได้อย่างถาวร โดยจะไม่คืนเงินและไฟล์ให้เจ้าของ Account นั้น ๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อมูลของผู้ใช้บริการถือเป็นความลับ ทางบริษัทไม่ขอทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโดเมนที่แท้จริง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และการขอรับ username และ password หรือรายละเอียดการใช้งาน หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ จากเจ้าของโดเมน จะต้องกระทำโดยผ่านทางอีเมล์เท่านั้น และอีเมล์ที่ใช้จะต้องเป็นอีเมล์ ที่ใช้ในการติดต่อกับบริษัทครั้งแรกเท่านั้น

เงื่อนไขในการให้บริการอีเมล์

ท่านสามารถส่งอีเมล์ได้ไม่จำกัดภายในโดเมนเนมเดียวกัน และสามารถส่งให้โดเมนเนมอื่น
- Shared Hosting 90-120 ฉบับ/ชั่วโมง
- VPS Server 120-150 ฉบับ/ชั่วโมง
- Colocation Server 200-250 ฉบับ/ชั่วโมง
- Dedicated Server 200-250 ฉบับ/ชั่วโมง
และสามารถส่งได้ครั้งละ 39 ฉบับ โดยนับรวมทั้ง TO, CC, และ BCC

เพื่อเป็นการป้องกันการส่งสแปมเมล์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส โดยที่ผู้ใช้บริการไม่รู้ตัว ในกรณีใช้โปรแกรมอีเมล์ต่าง ๆ เช่น Outlook, MS Outlook เป็นต้น ทางบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเชื่อมกับตัวเซิฟเวอร์ไว้ที่ 60 ครั้งต่อชั่วโมง และเพื่อเป็นหารป้แงกันผู้บุกรุกหากท่านใส่รหัสผ่านผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง ระบบจะทำการ Lock Account ของท่านทันทีเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงและท่านสามารถแจ้งปลด Lock ได้ที่ฝ่ายเทคนิค

ห้ามมิให้มีเว็บไซต์ที่มีการทำ "Spamming" โดยการส่งอีเมล์จำนวนมาก อันเป็นการรบกวนผู้อื่น รวมถึงการส่งอีเมล์ใด ๆ ที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ผู้อื่น และ Mailing List โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ส่งเป็นจำนวนมาก

หากทาง บริษัท ตรวจพบการส่ง "Spam Mail" ออกจาก account ใด หรือทางผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแจ้งว่า IP ดังกล่าวส่ง "Spam Mail" ทางบริษัทมีสิทธิ์ระงับ Account นั้น ๆ หรือระงับการส่งอีเมล์ หรือระงับการใช้งาน Hosting ทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบ จนกว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกการกระทำดังกล่าว หาก Account นั้น ๆ ถูกระงับการใช้บริการในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ

บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ใช้ระบบ Blacklist เพื่อป้องกันสแปมที่เป็นมาตรฐาน และยอมรับว่าเป็นระดับสากลและนิยมใช้กันทั่วโลก ท่านจะไม่สามารถติดต่อทางอีเมล์กับ โดเมนเนมหรือไอพี ที่ติด Blacklist และไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องขอให้ปลด Blacklist แต่อย่างใด เพราะความผิดพลาดนี้มิได้เกิดจาก ทางบริษัท หากแต่เกิดจากเจ้าของโดเมนเนมหรือเจ้าของไอพีนั้น ๆ ไม่ได้ดูแล Server ของตนเองอย่างทั่วถึง แต่ถ้ายังคงปล่อยให้ส่งอีเมล์ออกมาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท เองก็จำเป็นที่จะต้องสร้างการป้องกันให้กับลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน

สำหรับ Dedicated , VPS , Colocation ทางบริษัทขอเรียนให้ลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่านทราบว่าเราเป็นเพียงผู้ให้บริการ Hosting ซึ่งให้บริการ Mail Server เท่านั้น และจะคอยดูแลและบริการในส่วนของ Mail Server หลักหากมีปัญหาหรือลูกค้าใช้งานไม่ได้ทั้งหมดทุก Account เท่านั้น สำหรับปัญหาเรื่องของผู้ใช้งาน , อินเตอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต , โปรแกรมต่าง ๆ (ที่ไม่ใช่ Mail Server หลักคือ Webmail) , พื้นที่การให้บริการ , รวมถึงปริมาณการรับ-ส่งอีเมล์เกินกำหนด ต่างๆ นั้น เราจะคอยให้คำปรึกษาให้เท่านั้น ท่านลูกค้าจะต้องดูแลและจักการด้วยตัวท่านเอง ซึ่งทาง บริษัท มีระบบการจัดการที่เรียกว่า Cpanel หรือ DirectAdmin ไว้ให้ท่านใช้งานอยู่แล้ว สามารถจัดการ User ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เพิ่ม ลบ แก้ไขพื้นที่ Account ของอีเมล์ ของแต่ละ Account และหากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ที่ต้องการให้บริษัทดูแลและจัดการให้ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการไว้ที่ 2,500 บาท/เดือน

สำหรับ Dedicated , VPS , Colocation ในกรณีที่ลูกค้าใช้งานอีเมล์จนติด Backlist ทำให้ไม่สามารถส่ง Email หาผู้อื่นได้ ทาง ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการปลด Blacklist ออก Blacklist ละ 1,000 บาท โดยตรวจสอบตาม http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx และนอกจากนี้ ยังไม่รวม Blacklist ของฟรีอีเมล์ เช่น Hotmail , Gmail , Yahoo ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเร็วสุดในการปลดไม่ต่ำกว่า 7 วัน และแต่หากไม่สามารถปลด Blacklist ได้ ทางผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชำระค่า IP Address (เก่า) 3,000 บาท และ IP Address (เก่า) 3,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

Welcome
Case Studies

COCKPIT

More Portfolio Website
Check domain Name
THC Article

Excellent Examples of Forms in Web Design

More Article
THC BlogTHC Blog